EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


   

Направлението подкрепя разпространението и излъчването на аудиовизуални творби (игрални филми, анимационни филми, художествени документални филми, интерактивни програми) и на европейски филми в киносалони и по телевизията. Наред с това направлението предоставя подкрепа на мрежи от организации, работещи в киноиндустрията, които следват обща стратегия за промоцията и маркетинга на европейски филми.

Подкрепата по модул "Търговски посредници" е насочена към европейски компании, които имат договорни отношения с продуцент(и) за осъществяване на търговско посредничество при продажба на права за филмово произведение на потенциални купувачи (разпространителски компании) извън страната на производство на филмите, насочено към поне 10 страни участнички в програма МЕДИА.


търговски посредници

Конкурсно предложение EACEA 07/2013, обнародвано в “Официален вестник на Европейския съюз”, бр. C 54 от 23 февруари 2013 година.

Генериране:

 • Насоки за кандидатстване (PDFперманентни
 • Формуляр за кандидатстване - компания 2013 (WORD)
 • Формуляр за кандидатстване - филм (WORD)

Краен срок за кандидатстване: 18 юни 2013 година

Реинвестиране:

 • Минимални гаранции за разпространение на ненационален филм (WORD)
 • Разходи за разпространение на ненационален филм (WORD)
 • Бюджет (EXCEL)

Краен срок за кандидатстване: 02 март 2015 година

=================================================

Дейност по предишно конкурсно предложение (EACEA 08/2012)

Реинвестиране - краен срок за кандидатстване: 1 март 2014 година

 • Минимални гаранции за разпространение на ненационален филм (WORD)
 • Разходи за разпространение на ненационален филм (WORD)
 • Бюджет (EXCEL)

=================================================

Дейност по предишно конкурсно предложение (EACEA 03/2011)

Реинвестиране - краен срок за кандидатстване: 1 март 2013 година

 • Минимални гаранции за разпространение на ненационален филм (WORD)
 • Разходи за разпространение на ненационален филм (WORD)
 • Бюджет (EXCEL)


Често задавани въпроси


Кога да се кандидатства?

Проектните предложения трябва да бъдат внесени в рамките на обявения срок за кандидатстване. Проектни предложения по настоящия конкурс могат да се подават до 18 юни 2012 година.

Какви компании могат да кандидатстват?

За подкрепа може да кандидатства всяка европейска компания, която работи като посредник на продуцентски компании и е специализирана в търговската експлоатация на филми, като осъществява маркетингови дейности и лицензира разпространителски и други търговски компании за разпространението на филми в чужди държави.

Какви видове творби могат да получат подкрепа?

Подкрепа може да бъде отпусната за всеки наскоро заснет игрален, анимационен филм или документален филм с продължителност минимум 60 минути.

 

Резултати от предишни конкурсни предложения:


 • Конкурсно предложение 08/2012 (PDF)
 • Конкурсно предложение 03/2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение 06/2010 (PDF)
 • Конкурсно предложение 13/2008 (PDF)
 • Конкурсно предложение 24/2007 (PDF)

 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio